Kadry i płace

 • Nadzór nad polityką kadrowo- płacową przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej )umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, zmiany warunków płacy i pracy pracowników, świadectwa pracy, oświadczenia, informacje, zaświadczenia)
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych: umów o dzieło, zlecenia, o współpracy Przyjmowanie i rejestracja nowo przyjętych pracowników
 • Zgłaszanie w ZUS nowo przyjętych pracowników
 • Naliczanie wynagrodzenia na liście płac i innych dokumentach
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, kartotek osób zatrudnionych
 • Sporządzenie miesięcznych informacji o podatku na zaliczki od wynagrodzeń
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-4R
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, w tym raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • Sporządzanie deklaracji właścicieli i wspólników spółek osobowych
 • Przekazanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, wyrejestrowania drogą elektroniczną (ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA)
 • Załatwianie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, w tym : oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom z innych krajów, wniosków o pozwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Rozliczanie osób niepełnosprawnych oraz dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
 • Elektroniczny przekaz PFRON
 • Obsługa świadczeń socjalnych, ZFSP
 • Udzielanie instrukcji w zakresie przepisów prawa pracy
 • Pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP
 • Prowadzenie akt osobowych