Doradztwo podatkowe

 • Udzielanie porad  w zakresie
  • prawa podatkowego,
  • ubezpieczeń społecznych ZUS
  • prawa pracy i polityki kadrowej
  • prawa cywilnego
 • Konsultacje przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie finansów firmy
 • Audyt podatkowy (weryfikacja rozliczeń podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT),
 • Audyt księgowy ( weryfikacja księgowań, dekretacji, zapisów rachunkowych)
 • Sporządzanie opinii oraz  wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego
 • Opracowania i analiza strategii podatkowej firmy
 • Określanie prawidłowości opodatkowania, podstaw stawek podatkowych, zastosowanych ulg i zwolnień
 • Analiza merytoryczna kosztów działalności pod kątem zasadności ich poniesienia i związku z uzyskanym przychodem
 •  Określanie polityki  fiskalnej działalności firmy, z uwzględnieniem prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego
 • Weryfikacja obciążeń fiskalnych
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności (umowy cywilno-prawne, spółek cywilnych, dzierżawy, managerskie, konsultingowe, koordynatorów, o współpracy, o zarządzanie)
 •  Przygotowanie  pism, wniosków, opinii, skarg, odwołań i zażaleń
 • Prowadzenie korespondencji pokontrolnej z organami skarbowymi oraz ZUS
 • Konsultacje prawne w zakresie praw i obowiązków nakładanych na pracodawców przez  prawo pracy
 • Udzielanie porad z prawa cywilnego w zakresie niezbędnym do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym ryzyka
 • Wypełnianie wniosków kredytowych lub wniosków o wsparcie finansowe
 • Pomoc podczas postępowania w sprawach o wykroczenia  i  przestępstwa skarbowe
 • Sporządzanie zeznań, deklaracji, pism i ewidencji dla celów podatkowych
 • Wysyłanie udostępnionych  przez odpowiednie serwery deklaracji  i informacji za pomocą systemów informatycznych